Informace:

MAPETO je pro chlapce a dívky ve věku 9-15 let (CLASSIC) a 15-18 let (SPECIÁL). Speciál je určen těm, kteří se alespoň 1x zúčastnili Mapeta Classic nebo Mapeta Speciál. Podrobnější informace o táboře zde.

Cena:

6350 Kč
Možnost uplatnění slevy (pouze u Mapeta Classic)..

Poznámka:

Vzhledem ke kapacitním možnostem zařazujeme prvních 65 přihlášených!

Přihláška:
 bez lomítka
(dd.mm.rrrr)bez mezery


bez mezer
bez mezer

Cena: 5950


Slevy se nesčítají a neplatí pro Mapeto Speciál.


Nově přihlášeného, za kterého chcete uplatnit slevu, uveďte do poznámky. Je možné čerpat slevu za každého nově přihlášeného a sleva se sčítá se slevami za vlastní účast a sourozence. Konečná cena bude zkontrolována a případně přepočítána po kontrole přihlášených, ve formuláři se sleva odečte vždy právě jednou.
Upozornění

Pokud Vám po přihlášení nepřijde potvrzení přihlášky na zadaný email, kontaktujte nás, prosím, aby bylo Vaše přihlášení v pořádku. Kontaktní údaje naleznete v patičce.

Odesláním této přihlášky budoucí účastník sportovního tábora MAPETO, resp. jeho zákonný zástupce, (dále jen "budoucí účastník") vyslovuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 věty první zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně jejich shromažďování a uchovávání) poskytnutých v rozsahu tohoto přihlašovacího formuláře, tj. jména, příjmení, rodného čísla, data narození, bydliště, e-mailu a telefonního čísla, správcem Mgr. Tomášem Bekem, IČ: 72847255, s místem podnikání: Nad Tunelem 322, 565 01, Choceň, případně jinými osobami na základě jeho pověření, pro účel stanovený níže. Zároveň tímto budoucí účastník uděluje ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“), souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů budoucího účastníka v souvislosti se sportovními a volnočasovými aktivitami v průběhu sportovního tábora MAPETO, a rovněž s jejich následným zpracováním a rozšiřováním pro potřeby uvedené níže.

Zpracování uvedených osobních údajů a zvukových a obrazových záznamů bude probíhat pro účely organizace sportovního tábora MAPETO, tedy především účasti na samotném táboře, vyhodnocení táborových soutěží a následného zpracování vieoprezentace, fotoprezentace a památečních multimediálních DVD disků obsahujících tyto prezentace, fotozáznamy a videozáznamy. Zpracování osobních údajů bude probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě. Tento souhlas se zpracováním údajů uděluji na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že mám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva vyplývající z tohoto zákona, zejména práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů, podle kterého platí, že každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Dále beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Potvrzuji dále, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Tento souhlas může být budoucím účastníkem písemně odvolán, přičemž účinnost odvolání tohoto souhlasu nastává dnem doručení písemného odvolání Mgr. Tomáši Bekovi.